Meny

13 mar 2019

Pressmeddelande

Lina Siljegård ny direktör för tillväxt och utveckling

Under tisdagens möte i kommunstyrelsen fattades bland annat beslut om att tillsätta en tillväxt- och utvecklingsdirektör, samt en ny förvaltningschef. Mötet beslutade också om bokslut för 2018.

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att tillsätta Lina Siljegård som tillväxt- och utvecklingsdirektör. Lina Siljegård får därmed ansvar för den nya avdelningen ”tillväxt och utveckling” under kommunledningsförvaltningen. Avdelningen inrättas med bakgrund av kommunstyrelsens nya utskott och ambitionen att stärka näringslivsfrågor och arbetet med hållbar utveckling. Lina Siljegård kommer senast från en roll som vd för Destination Halmstad samt näringslivs- och destinationschef. Sin nya tjänst tillträder hon den 1 april.

Den nya avdelningens uppgifter blir främst att driva det strategiska och långsiktiga arbetet med näringslivs- och destinationsfrågor samt arbetet med social hållbarhet. Utöver det bland annat att ansvara för internationella och regionala utvecklingsfrågor och att samordna kontakter med Halmstad högskola och andra statliga myndigheter som finns inom ansvarsområdet.

– Med Lina Siljegård får vi en tillväxt- utvecklingsdirektör med en bred ledarskapsbakgrund från både näringslivet och kommunen samt ett stort hjärta för Halmstad. Det är viktiga ingredienser för Halmstads kommuns arbete i att utveckla förutsättningarna för ett attraktivt och hållbart Halmstad, säker kommundirektör Mattias Rossköld.

Direktör är en ny titel för kommundirektörens närmaste chefer inom kommunledningsförvaltningen. Titeln direktör innebär ett koncernövergripande uppdrag inom Halmstads kommun och gäller från och med 1 april.

Tommy Thuvesson blir chef för ny sammanslagen förvaltning

Idag beslutade kommunstyrelsen att det blir byggnadskontorets nuvarande chef Tommy Thuvesson som blir chef för den kommande, sammanslagna förvaltningen mellan byggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Namnet som föreslagits är byggnads- och miljöförvaltningen. Datum för sammanslagning planeras till den 1 juli 2019. Detta ska dock först beredas med sikte att beslutas i kommunstyrelsen den 25 april. Sammanslagningen av de bägge förvaltningarna sker mot bakgrund av att kommunen växer vilket innebär fler ärenden för både byggnadskontoret och miljöförvaltningen att hantera. Att slå samman dem till en gemensam ska därför bland annat ge positiv effekt ur ett samordnat kundperspektiv.

– Tommy Thuvesson har fått det viktiga uppdraget att leda förändringsarbetet med att ska en ny gemensam förvaltning som ska möta behoven i Halmstads kommun, säger kommundirektör Mattias Rossköld.

Positivt ekonomiskt resultat men låg måluppfyllelse

Halmstads kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 56 miljoner kronor för 2018. Den första ekonomiska prognosen i början av året visade på ett ekonomiskt underskott för kommunen på cirka minus 38 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet för 2018 är 171 miljoner kronor lägre än föregående år. Anledningen till det försämrade resultatet beror främst på att kommunens verksamheter har utökats under året och därmed också kostnaderna.

Halmstads kommun arbetar mot konkretiserade mål, satta av kommunfullmäktige i Planeringsdirektiv med budget. Under 2018 fanns 16 mål, varav åtta stycken uppnåddes – en måluppfyllelse på 50 procent jämfört med 44 procent året innan. Trots att måluppfyllelsen ökar något 2018 får den ses som låg.

Samtidigt visar årsredovisningen att de verksamhetsmål som satts upp av nämnder och styrelser har en måluppfyllelse på 82 procent. Detta indikerar att kommunens olika kärnverksamheter fungerar på ett effektivt sätt med resultat som ligger över eller i nivå med resten av landet.

Kommunstyrelsen beslutade också under tisdagens möte att kompensera några av de verksamheter som gått med underskott under 2018. Anledningen till att verksamheterna kompenseras beror bland annat på oförutsedda händelser och uteblivna statsbidrag som har varit svåra att ta hänsyn till i den ekonomiska planeringen. Beslutet innebär bland annat att socialförvaltningen, som hade ett underskott på nästan 30 miljoner kronor vid 2018 års slut, endast behöver ta med sig cirka 4 miljoner kronor i underskott för 2019.

– Det känns bra att vi lyckades avsluta 2018 på plus, inte minst med tanke på att vi hade budgeterat för ett visst underskott. Vi behöver årliga överskott i verksamheten för att kunna finansiera alla de investeringar som vi vill göra för att fortsätta utveckla Halmstad, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.