Meny

11 dec 2018

Pressmeddelande

Kommunens översiktsplan ska uppdateras

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att uppdatera den kommunövergripande översiktsplanen. Enligt uppdateringen ska översiktsplanen beskriva hur Halmstads kommun tar sikte mot år 2050.

Enligt plan och- bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som visar hur den tänkta mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen ska se ut i framtiden.

Den nya översiktsplanen kommer att kompletteras med nytillkomna bostadsområden i Halmstad och ska förklara områdenas framtidsriktningar. Översiktsplanen kommer också beskriva hur kommunen strategisk planerar sin samhällsbyggnation utifrån perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Tidsplanen för uppdateringen är satt mellan åren 2019-2021, med ett förväntat antagande december 2021.

– Arbetet med att revidera översiktsplanen är en av de viktigaste processerna Halmstad kommer ha på många år. När den väl klubbas ska den vara mycket genomtänkt och hållbart framåtsyftande, och jag uppmanar såväl invånare som näringsliv och organisationer att vara delaktiga i den demokratiska processen, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.