Meny

28 aug 2018

Pressmeddelande

Halmstadbon Rickard Gegö blir ledamot i nationellt godstransportråd

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd. Därutöver har regeringen fattat sju ytterligare beslut för att snabbt kunna påbörja arbetet med att förbättra svensk transportnäring. Regeringen har utsett Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag, till en av ledamöterna i det nationella godstransportrådet.

- Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet.

För att stödja rådets arbete kommer ett kansli att inrättas på Trafikverket.

Följande personer har blivit utsedda att vara ledamöter i det nationella godstransportrådet:

 • Ordförande: Infrastrukturminister Tomas Eneroth
 • Arnäs, Per-Olof - Universitetslektor, Chalmers
 • Arvidsson, Ylva - Chef flygfrakt, Swedavia
 • Axelsson, Svante - Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Boholm, Karolina - Transportdirektör Skogsindustrierna och styrelseledamot i Näringslivets transportråd
 • Bondemark, Per - vice vd, SSAB och ordförande i Näringslivets Transportråd
 • Borgenstam, Linda - vd, Schenker Consulting
 • Dahl, Mattias - vd, Transportföretagen
 • Engström, Richard - vd, Svensk Sjöfart
 • Glasare, Gunilla - Chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 • Gegö, Richard - vd, Sveriges Åkeriföretag
 • Kjellgren, Karolina - Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics
 • Lindqvist, Jenny - Head of Intelligent Transport Systems, Ericsson
 • Nilsson, Marie - Förbundsordförande, IF Metall
 • Nilsson, Ulrika - vd, Piteå Hamn
 • Sundling, Jan - Styrelseordförande, Green Cargo
 • Svanström, Therese - Kanslichef, Unionen
 • Westerberg, Björn - vd, Tågoperatörerna

Utöver att inrätta ett nationellt godstranportråd har regeringen beslutat att ge följande uppdrag kopplat till godsstrategin:

 • Uppdrag till Trafikverket att utse och inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart
 • Uppdrag till Trafikverket att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg
 • Uppdrag till Trafikverket att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter
 • Uppdrag till Trafikverket att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad
 • Uppdrag till Boverket att kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen
 • Uppdrag till Trafikverket att inrätta ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet i sitt arbete
 • Uppdrag till Trafikanalys att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin

Fakta om nationella godstransportstrategin:

Den nationella godstransportstrategin tydliggör riktningen för hur gods-transportsystemet bör utvecklas och innehåller ett antal insatser. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens kapacitet.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.