Meny

19 jun 2018

Företagsnyhet

Småföretagsbarometern i Halland visar fortsatt positiv konjunkturindikator

Årets Småföretagsbarometer visar att företagen räknar med fortsatt god lönsamhet. Frågan är bara om företagens tillväxtplaner kommer att kunna realiseras.

I sammanfattningen av Småföretagsbarometern 2018 som presenteras av Företagarna och Swedbank i juni kan vi läsa följande:

Den svenska konjunkturen har fortsatt att utvecklas väl under det senaste året. Framförallt företagen i tillverknings- och exportsektorn upplever en fortsatt god konjunktur. Men nu finns tydliga tecken på att toppen kan ha passerats. För andra året i rad sjunker den samlade konjunkturindikatorn och den ligger nu under det historiska genomsnittet på nettotal 69 jämfört med historiska genomsnittet på 76. Företagen har också reviderat sina förväntningar och ser nu mindre positivt på utvecklingen framöver. Framförallt har förväntningarna på orderingången fallit tillbaka.

I årets mätning är Hallands konjunkturindikator fortsatt positiv, men har sett en avmattning och det sammanvägda nettotalet för länets konjunktur är nu 54. Detta placerar länet under riksgenomsnittet som i årets mätning är ett nettotal på 69. Utfallet av konjunkturens utveckling blev därmed inte lika positiv som företagen förväntade sig i fjolårets rapport, då företagen trodde på en ökad konjunkturutveckling till ett nettotal kring 70.

Konjunkturindikatorn för länet förväntas återhämta sig under de kommande 12 månaderna De främsta hindren för företagens tillväxt är svårigheterna med att hitta lämplig kompetens och tuff konkurrens från exempelvis nya försäljningskanaler. Många företag upplever att det är svårt att hinna med och i Halland har fyra av tio företag tackat nej till order under det senaste året. De främsta skälen till varför företagen tackat nej till order är kapacitetsbrist, osäkerhet på kunden samt svårigheterna med att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Trots detta ser hela sju av tio företag goda möjligheter att expandera.

Årets Småföretagsbarometer visar också att företagen räknar med fortsatt god lönsamhet. Frågan är bara om företagens tillväxtplaner kommer att kunna realiseras. Det näringspolitiska arbetet bör därför under det närmaste året fokuseras på att åtgärda matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden. Reformer som sänker trösklarna för att anställa behövs också för en mer inkluderande arbetsmarknad på sikt. Konjunkturutvecklingen i omvärlden fortsätter att bidra positivt till den svenska tillväxten, men det finns också en betydande oro vilket också avspeglar sig i en svag krona. Till detta kommer också det inhemska parlamentariska läget, vilket medför en politisk oförutsägbarhet som kommer att bestå in i nästa mandatperiod.

Arbetsmarknadsåtgärder, skatter och andra för konkurrenskraften viktiga frågor riskerar att hamna i långbänk med risk att nyinvesteringar och anställningar skjuts på framtiden.

Goda tillväxtförutsättningar för Sveriges småföretag oavsett i vilken bransch eller var i landet de befinner sig är avgörande för välståndsutvecklingen. Även om svensk tillväxt fortfarande är stark finns det områden där reformer skulle ha stor betydelse.

Säkra småföretagens tillgång till kompetens

Svenska småföretags svårigheter med att hitta arbetskraft med rätt kompetens har blivit allt mer akuta. Kvaliteten på det svenska utbildningssystemet måste höjas på alla nivåer och bli mer anpassat efter arbetsmarknadens efterfrågan.

Sänk kostnaden för att anställa och underlätta rekrytering

Många företag upplever att kostnaderna för att anställa är för höga. Fler vägar in i arbetslivet behövs för de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Ta ner trösklarna för att starta företag Många svenskar funderar på att starta företag men det är betydligt färre som tar steget. Fler skulle våga förverkliga sina affärsidéer om balansen mellan risk och avkastning förbättrades. Att till exempel utveckla och anpassa trygghetssystemen för företagare skulle kunna ha en avgörande betydelse.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.