Meny

28 maj 2018

Pressmeddelande

Våra kunder har sagt sitt - Halmstad överträffade målet!

I början av maj presenterades 2017 års sammantagna resultat av SKL:s löpande kvalitetsmätning Insikt som Halmstads kommun deltar i. Den mäter företags upplevelse av service i samband med tillståndsärenden. Siffrorna överträffar politikens mål och inom såväl myndighets- som serviceområdena ligger betygen på väl godkänt.

Undersökningen mäter företags upplevelse av servicen i samband med ärenden inom sex myndighetsområden; brandskydd, bygglov, tillfällig markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Halmstad placerade sig på plats 51, en klar förbättring sedan förra mätningen år 2012.

Halmstads kommuns myndighetsutövning får ett sammantaget nöjd kund-index, NKI, på 74 av 100. Det överträffar det mål som politiken satt på 70 med råge.

Samtliga myndighetsområden har fått högt betyg

Brandskydd ges högst betyg (83) medan Livsmedelskontroll (71) och Miljö- och hälsoskydd (71) ges lägst betyg. Det resultat som sticker ut mest är Bygglov som gått från ett NKI på 59 (år 2014) till 73 (år 2017). Detta sticker ut jämfört med övriga kommuner i landet där Bygglov har ett snitt på 63.

- Byggnadskontoret har aktivt valt att gå in i ett utvecklingsarbete med digitala tjänster. Dels för att höja servicenivån till våra kunder, med exempelvis sänkta handläggningstider men även för att bli tillgängligare, kommenterar förvaltningschef Tommy Thuvesson. Tillsammans med kommunens företagslots och Halmstad Direkt bildas det en kraftfull kedja av kommunal kompetens som gagnar kunderna och kommunens tillväxt.”

Kommunens får högt betyg inom varje serviceområde, indexet ligger mellan 72-78. Företagarna är mest nöjda med bemötandet (78). De förbättringsområden som pekas ut är kompetens kring förståelse för företagarens situation, förmågan att ge vägledning och råd samt förbättrade handläggningstider.

Vi fortsätter vårt förbättringsarbete

Utifrån analys av resultatet har vi identifierat områden och enskilda frågor som har stor påverkan på nöjdheten hos våra företag. Det använder vi som grund för beslut om åtgärder och för att sätta upp nya mål. Det är även viktigt att fortsätta upprätthålla hög nivå inom bemötande. Insatser kopplade till ökad förståelse, dialog och kommunikation står högt på listan. Under hösten kommer bland annat en särskild utbildningsinsats för chefer genomföras. Kommunens myndighetsservice är en viktig del i hur man som företag upplever kommunens företagsklimat.

- För att vi ska kunna utvecklas som kommun behöver vi veta vad våra företagare tycker om vårt arbete. Så ett stort tack till alla er som deltagit och tagit sig tid att svara, säger Catharina Rydberg Lilja, biträdande kommunchef. Vi har arbetet systematiskt i flera år och kommer även genomgå en organisationsförändring som syftar till att ytterligare stärka företagsklimatet.

Så här går undersökningen till

Undersökningen skickas löpande ut till företag som har haft kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Den snabba återkopplingen möjliggör eventuella förbättringsåtgärder under årets gång och kan stimulera verksamhetsutveckling. En gång om året sammanställs resultatet i en omfattande rapport och analyseras.

Du företagare - Vi behöver din hjälp

Undersökningen pågår hela tiden. Så om du som företagare har haft ett eller flera tillståndsärenden och får en liten enkät skulle vi verkligen uppskatta att du svarade. Det hjälper oss att kunna hjälpa dig ännu bättre. Tack!

Länkar och relaterat material

Faktaruta

Halmstads kommun deltar i Sveriges kommuners och landstings (SKL) löpande kvalitetsmätning om hur nöjda företagen är med kommunens myndighetsutövning och service. Löpande Insikt är en mätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Undersökningen visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra, respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Kundnöjdheten mäts enligt analysmodellen Nöjd Kund index (NKI) och presenteras i en betygsskala på 0-100 där 0-61 är lågt, 62-69 är godkänt och 70 och över är högt. Under 2017 har sammanlagt 171 kommuner deltagit i undersökningen. Enkäten skickas ut med epost till företag som fått beslut i sitt myndighetsärende och består av 23 frågor.

Frågorna behandlar serviceområdena information (skriftlig och muntlig information samt information på webben), tillgänglighet (möjlighet att komma i kontakt med rätt person samt tillgång till digitala tjänster), bemötande (attityd och engagemang), kompetens (kunskap om ämnet, förmåga att förstå företagarens problem samt förmåga att ge råd och vägledning), rättssäkerhet (tydligheten i lagar och regler, hur ställningstaganden/beslut motiverats samt möjlighet att framföra klagomål och synpunkter) samt effektivitet (tid och rutiner för handläggningen samt förmåga att hålla överenskomna tidsramar).

I Halmstad har undersökningen genomförts av företaget Origo Group AB. 333 företag har svarat på enkäten vilket är en svarsfrekvens på 56 %.

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.