Meny

31 jan 2018

Pressmeddelande

Nytt om restaurang Salt och Markarydsbanan

I tisdags beslutade Kommunstyrelsen att godkänna ändringar i detaljplanen för gamla varmbadhuset i Tylösand. De informerades också om potentialen i utbyggnad av Markarydsbanan.

Ett steg närmare restaurang i gamla varmbadhuset

Kommunstyrelsen fattade beslut om att godkänna granskningsutlåtandet samt att anta ändringarna i detaljplanen för det gamla varmbadhuset i Tylösand. Grunddragen i den förändrade detaljplanen innebär att fastigheten Tyludden 1:7, som tidigare tjänat som varmbadhus, även ska kunna användas som samlingslokal samt för restaurangverksamhet.

– Det är mycket glädjande att vi nu tagit detta beslut som innebär att restaurang Salt kan få möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Från kommunens sida måste vi skapa goda förutsättningar för att utveckla Tylösands potential och samtidigt ta ett helhetsgrepp, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Stor potential i utbyggnad av Markarydsbanan

Kommunstyrelsen fick under sitt möte också information kring utbyggnaden av Markarydsbanan. Informationen gavs av trafikstrateger på samhällsbyggnadskontoret.

Markarydsbanan går mellan Halmstad och Hässleholm och den förbinder Västkustbanan och södra stambanan. I dag trafikeras den med Pågatåg mellan Hässleholm och Markaryd. Region Halland, som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet, antog 2016 ett trafikförsörjningsprogram. I detta nämner man framför allt två syften med en utbyggnad av Markarydsbanan – det vill säga att utöka med tågtrafik hela vägen mellan Hässleholm och Halmstad. Stor potential ser man finns både vad gäller arbets- och studiependling men också för fjärresor. Möjligheten att förbinda Halmstad med Hässleholm kommer korta restiden till östra Skåne, Blekinge och orter längs Södra stambanan.

En av ambitionerna med ett utbyggt Resecentrum, etapp 3, är att utöka kapaciteten vilket bland annat möjliggör en påkoppling med Markarydsbanan på Halmstad C. En annan påverkande faktor är behovet av att byta kontaktledningar på banan, detta kommer att göras 2023-2024.

Informationen innehöll också en kort rapport från den analys (ÅVS) som Trafikverket slutför under februari. Deras utkast till rekommendation är att starta regiontrafik först när kapaciteten på Halmstad C tillåter ökad trafikering, samt när ett mötesspår byggts i Knäred.

– Potentialen med persontrafik på Markarydsbanan är stor för hela regionen och det kommer att stärka pendlingsmöjligheter till och från Halmstad ytterligare. Det är viktigt att trafiken kan starta med utgångspunkt i en attraktiv och robust tidtabell som också inkluderar stopp i Laholm. 5000 resor görs dagligen från och till Halmstad C med Öresundstågen, den trafiken växer för varje dag och kan inte äventyras, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.