Meny

11 sep 2017

Företagsnyhet

Årets Småföretagarbarometer har presenterats

De halländska småföretagarna vill expandera. Problemet är att hitta rätt arbetskraft med rätt kompetens.

Nyligen presenterades Företagarnas och Swedbanks undersökning Småföretagsbarometern. Den visade på en rejäl minskning av småföretagarkonjunkturen i Halland jämfört med förra året.

2016 var konjunkturen väldigt bra, så konjunkturesökningen 2017 är inte lika markant. Det finns dock goda expansionsutsikter. 73 procent av länets företag upplever att de har goda möjligheter att expandera på sikt. Men de upplever en rad hinder. Ett av dem är att hitta kompetent arbetskraft. Särskilt inom ett flertal hantverksyrken.

En lösning kan vara att man ser nyanlända som en möjlighet. Många har praktiska utbildningar som skulle kunna valideras smidigare och effektivare.

Sammanfattning av konjunkturläget i Hallands län

  • Småföretagskonjunkturen i Halland är positiv men har minskat kraftigt sedan 2016 års mätning. I fjolårets rapport var konjunkturindikatorn för länet 87, jämfört med rikets indikator på 80. I årets Småföretagsbarometer sjunker konjunkturindikatorn för Hallands län till ett nettotal på 58, jämfört med riksgenomsnittet på 74. Förväntningarna inför kommande år pekar dock på en viss återhämtning.
  • Sysselsättningstillväxten har minskat något i Halland under de senaste 12 månaderna. Detta efter en starkt positiv utveckling sedan våren 2013. I linje med minskningen av sysselsättningstillväxten i riket blir nettotalet för länet i årets mätning sex, jämfört med riksgenomsnittet på tio. Under de senaste 12 månaderna har 16 procent ökat sin personalstyrka medan tio procent har minskat antalet anställda på företaget.
  • Orderingången för länets småföretag utvecklades ifjol positivt. Tillväxttakten för orderingången i Hallands län var då dessutom något högre (nettotal 42) än riksgenomsnittet (nettotal 33). Denna positiva utveckling har avtagit i årets mätning. Av Hallands företag har 41 procent sett en ökning i orderingången samtidigt som 14 procent sett en minskning de senaste 12 månaderna, vilket resulterar i ett nettotal på 27.
  • Omsättningstillväxten i Hallands län har minskat sedan 2016, efter en stadig ökning varje år sedan 2014. Nettotalet för Hallands företag är 24, vilket är lägre än riksgenomsnittet (nettotal 32). Av företagen i Hallands län har 44 procent sett en ökad omsättning och 20 procent en minskad omsättning under de senaste 12 månaderna.
  • Sedan 2013 har tillväxten i lönsamheten i företagen i Hallands län återhämtat sig riktigt kraftigt, denna utveckling fortsatte i fjolårets mätning där Hallands nettotal låg på 27, jämfört med riksgenomsnittet på 25. I år har lönsamhetstillväxten dock avtagit och nettotalet uppgår till 15. Totalt sett är det 34 procent av företagen i länet som uppger en ökad lönsamhet.
  • Företagen i Hallands län upplever mycket goda möjligheter att expandera och växa. Hela 73 procent av företagen i länet säger att de har goda utsikter att expandera på sikt.
  • Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Hallands län är svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft. Hela 24 procent av företagen anger detta som störst hinder. Även tidigare mätningar bekräftar att företagens svårigheter att hitta lämplig arbetskraft utgör ett betydande hinder för tillväxt. Även höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens upplevs som ett stort problem.
  • Den största konjunkturrisken enligt företagen i Halland är utvecklingen av den inhemska konjunkturen. Den följs av den internationella konjunkturen vilket mer 5 än var tionde företagare i länet, 14 procent, ser som en risk. Höga energi- och råvarupriser ses också som ett större problem för småföretagen i Halland än i resten av riket.
  • Den största politiska risken är potentiellt höjda arbetskraftskostnader och arbetsgivaravgifter vilket anges av 33 procent av Hallands alla företag. Var femte företag ser även ökade skattekostnader som en risk och hela 18 procent ser oförutsedda krav för tillstånd och tillsyn som främsta politiska risk.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.