Meny

02 jun 2017

Företagsnyhet

28 100 nya jobb i Halland sedan millennieskiftet

Som en del i Region Hallands generella analysarbete av näringslivsutvecklingen i Halland har rapporten ”Strukturomvandlingens geografi i Hallands län – Vad växer var?” (Sweco) beställts.

Rapporten beskriver Hallands näringslivsutveckling sedan millennieskiftet. Sammanställningen visar att sysselsättningstillväxten i länet till övervägande del drivs av konsumenttjänster, dvs. hushållens och tillfälliga besökares efterfrågan, samt kontorstjänster.

Av de 28 100 nya jobb som skapades 2000-2015 var ca 55 procent inom konsumenttjänster. Bland de enskilda branscherna dominerade företagstjänster samt vård och omsorg, i likhet med riket i stort. I procent räknat har tillväxten varit lika stark i Hallands län (26 procent) som i Göteborg-Mölndal (26 procent) Halland har således i hög grad lyckats hänga med i den postindustriella och urbant dominerade sysselsättningsutvecklingen i en allt mer tjänstepräglad ekonomi.

Närheten till Göteborg-Mölndal spelar en viktig roll i Hallands utveckling. Framför allt Kungsbacka, men också Varberg och till viss del Falkenberg, drar nytta av närheten till rikets andra stad. Befolkningstillväxten är som starkast här och driver på utvecklingen inom konsumenttjänsterna, som stått för halva jobbtillväxten i norra Halland. Hallands län har ett underskott på arbetsplatser i förhållande till antalet arbetstagare som bor i länet, vilket innebär behov av pendling till kringliggande län, där Göteborg-Mölndal är den dominerande arbetsorten.

Halland har en betydligt högre inkomst (lönesumma per sysselsatt) bland arbetstagare som bor i länet än per arbetstillfälle i lokaliserat i länet. Arbetspendlingen drar således upp snittinkomsten bland länsinvånarna och gör att en högre självförsörjningsgrad av arbetstillfällen inte behöver vara entydigt positivt för länet.

Hallands framtid

Möjligheten och utmaningen för Hallands län är att fortsatt balansera sin position som attraktiv livsmiljö i storstadsnära läge med en näringslivsutveckling utgående från de egna förutsättningarna. En attraktiv livsmiljö och goda pendlingsmöjligheter till storstadsområden gör att Halland kunnat dra nytta av urbaniseringen och i symbios med närliggande storstadsmiljöer utveckla sina egna styrkeområden dvs. hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring.

De förbättringar som sker och har skett i spårtrafiken talar för en ökad integration med såväl Göteborg-Mölndal som Helsingborg och på sikt även Malmö/Lund.

De styrkeområden som Halland valt att satsa på handlar till i mångt och mycket om en god livsmiljö. Tillsammans med en fysisk planering som möjliggör för fler att bo och verka i stationsnära lägen, men också livsstilsboenden och en levande landsbygd, har Halland goda möjligheter att möta den fortsatta strukturomvandlingen och förbli en vital och levande del av landet.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.