Meny

28 mar 2017

Företagsnyhet

”Helsingborg och Halmstad behöver komma närmare varandra.”

Vårt mål är en större gemensam arbetsmarknadsregion med hög tillväxt. Ska det bli verklighet krävs snabbare och fler resmöjligheter till övriga Sverige och starkare band ut i Europa. Det skriver Peter Danielsson (M) och Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg respektive Halmstad i ett debattinlägg.

Nordvästra Skåne och södra Halland är var för sig viktiga tillväxtområden i Sverige. Att tydligare koppla samman dessa områden, inte minst Helsingborg och Halmstad, skulle skapa en större gemensam arbetsmarknadsregion som underlättar för både människor och företag.

I nordvästra Skåne och södra Halland finns också stora möjligheter för ökat utbyte mellan forskare av olika slag. Här ligger högskolan i Halmstad och Campus Helsingborg som är en del av Lunds Universitet.

För att näringslivet och de närmre 550 000 människor som bor i regionen ska kunna dra nytta av de möjligheter och det utbud som finns så måste avstånden kapas och nya kontakter uppstå.

Vi samarbetar i många frågor och trycker gemensamt på regering och riksdag. Allt för att regionen ska få optimala förutsättningar att utvecklas.

Flera viktiga steg har redan tagits för att öka rörligheten mellan Helsingborg och Halmstad. Till exempel har tunneln genom Hallandsåsen minskat restiden med 15 minuter och antalet tågavgångar har ökat kraftigt. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra innan företag och människor i nordvästra Skåne och södra Halland fullt ut kan ta del av regionens möjligheter.

Viktigast är att hela Västkustbanan, från Lund till Göteborg, byggs ut till dubbelspår. Riksdagen fattade redan 1992 beslut om att bygga dubbelspår på hela sträckan, men fortfarande finns det bara enkelspår på betydande delar. Det bidrar till att Västkustbanans fulla kapacitet inte kan utnyttjas och därmed till att kopplingen mellan Helsingborg och Halmstad inte är så stark som den hade kunnat vara.

Det är fortfarande enkelspår vid Varberg och mellan Ängelholm och Helsingborg där det idag bara går åtta tåg per timme.

Om sträckan mellan Ängelholm och Maria station byggs ut med dubbelspår innebär det att antalet tåg per timme kan öka till tio. Byggs också sista biten mellan Maria station och Helsingborg centralstation kan antalet tåg öka till 30–40 per timme. Blir det så uppstår optimala förutsättningar för pendling. De positiva effekterna av Hallandsåstunneln får inte full effekt förrän det är dubbelspår på hela sträckan mellan Lund och Göteborg.

Helsingborgs stad och Trafikverket har tecknat ett medfinansieringsavtal när det gäller utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station. Det betyder att Helsingborg stad står för en viss del av summan. Men dessa dubbelspår har ännu inte blivit verklighet. Det behöver ske så snart som möjligt och dessutom bör en utbyggnad av dubbelspår hela vägen från Ängelholm till Helsingborg centralstation ske direkt därefter.

Utöver utbyggnad av dubbelspår mellan de två städerna är både Halmstad centralstation och Helsingborg centralstation i behov av ökad kapacitet, alltså att fler tåg kan gå från de båda stationerna.Halmstad kommun och Region Halland har tillsammans med Trafikverket undertecknat en avsiktsförklaring om att bygga om personbangården på Halmstad centralstation till fem-plattformsspår.För att öka kapaciteten på Helsingborgs centralstation studerar Trafikverket vilka möjligheter som finns med dagens spår.


För att tydligare knyta nordvästra Skåne och södra Halland till övriga Sverige behövs också fler direkttåg från detta område till Stockholm. Vi försöker få med SJ på att det behövs ett nattåg till Stockholm via Västkustbanan.

En annan viktig fråga för regionen är en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som skulle gynna och utveckla regionens internationella möjligheter.

En fast förbindelse ökar också på flera sätt konkurrenskraften och bidrar till ökad tillväxt för Skåne, Halland och Sverige. Fler människor kan då pendla till andra sidan Öresund för att jobba och studera, en större mängd godstrafik kan färdas över Sundet och möjligheten för alla att utnyttja allt som finns i Öresundregionen ökar.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en prioriterad fråga för Greater Copenhagen, och Sverigeförhandlingen, som utreder kommande snabbtåg inom Sverige, har i uppdrag att inleda samtal med danskarna om förbindelsen.

När hela Västkustbanan är försedd med dubbelspår innebär en fast HH-förbindelse även den nya möjligheter för Öresundsregionen, dit även delar av Halland kommer att kunna räkna sig, men också för Sverige som helhet.

Nordvästra Skåne och södra Halland, i synnerhet Helsingborg och Halmstad, behöver komma närmre varandra. Målet är en större gemensam arbetsmarknadsregion med hög tillväxt där forskarvärlden och näringslivet arbetar tillsammans för att uppnå bättre resultat. Ska det ske krävs snabbare och fler resmöjligheter till övriga Sverige och starkare band ut i Europa.

Peter Danielsson

Carl Fredrik Graf


Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.