Meny

30 jan 2017

Företagsnyhet

Utökning av södra delen av Kistinge industriområde

Det var ett av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att avbryta planarbetet för den södra delen av Kistinge industriområde. Utskottet ger istället samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva en utökning av området med flera fastigheter.

– Eterfrågan på nya verksamhetsområde är stort och nu går vi ytterligare igång med en plan för ett nytt område, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Det råder stor efterfrågan och tillgång på industri- och verksamhetsmark i Halmstad. Förslaget innebär att cirka 60 hektar ny mark för verksamheter kan skapas i ett läge med god tillgänglighet för transporter med närhet till både E6, Västkustbanan och väg 15.

Nödvändiga ytor kan skapas för dagvattenhantering och grönstruktur. Nya cykelbanor kopplas till redan befintliga stråk och en ny väganslutning till väg 15 studeras.

– Halmstad växer och med det ökar behoven för verksamhetsområden, genom detta beslut ökar vi möjligheterna för fler etableringar, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Ny detaljplan bör kunna antas senaste juni 2019.

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.