Meny

13 maj 2016

Företagsnyhet

Företagare - sök stöd till lokala klimatsatsningar

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Klimatklivet öppnar för nya ansökningar 16 maj till 13 juni.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. En lokal investering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen.

Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. Satsningen Klimatklivet bygger på de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå.

Vem kan söka?

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. När det gäller företag (organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet) är det EU:s regelverk om statsstöd som styr vad Naturvårdsverket kan ge stöd till och i vilken omfattning.

Stöd till miljöskydd kan ges i enlighet med den så kallade gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014). Stöd i mindre omfattning kan ges i enlighet med den så kallade de minimisförordningen och de villkor som anges där (kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013). Det vanliga är att det krävs viss medfinansiering, enligt de statsstödsregler som finns.

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.

Exempel på åtgärder som kan få stöd är:

 • Laddinfrastruktur för elfordon
 • Biogasanläggningar
 • Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrväme
 • Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
 • Lustgasdestruktion
 • Cykelbanor och infrastruktur för cykel
 • Kommunikationsinsatser

Exempel på åtgärder som har hög klimatnytta och som tidigare fått stöd från Klimatklivet

 • Konvertering från olja eller naturgas
 • Värmeåtervinning
 • Fjärr- eller närvärmesystem med spillvärme och/eller biobränsle
 • Laddplatser för elfordon
 • Tankstation för HVO
 • Tankstation för biogas
 • Anläggning för biogasproduktion
 • Anläggning för behandling av matafall för biogasproduktio
 • Åtgärder för tätning av rötrestlager vid biogasproduktion
 • Anläggning för uppgradering av biogas till fordonsgas
 • Cykelinfrastruktur
 • Mobilitetsåtgärder

Länsstyrelsen ger råd och stöd till dig som ska ansöka till Klimatklivet. Länsstyrelsernas webbplats  
Det går även bra att ringa Länsstyrelsen i Halland:
Sofia Frising 010-22 43 245 eller Martin Gometz 010-22 43 250

Länkar och relaterat material

Länsstyrelsen ger råd och stöd till dig som ska ansöka till Klimatklivet.

Länsstyrelsen Hallands webbplats

Det går även bra att ringa Länsstyrelsen i Halland:
Sofia Frising 010-22 43 245, Martin Gometz 010-22 43 250

Mer information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverket har även uppdaterat frågor och svar på webben

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.